MN logo2-02.png

______________

Blog

January 14, 2017

Tâm lý học âm thanh là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu sự liên kết giữa âm sắc và cách con người cảm nhận chúng.

Người viết

Nguyễn Đình Quốc Trọng

January 14, 2017

Most common mediums of analog audio are vinyl discs and magnetic tapes.

Người viết

Nguyễn Đình Quốc Trọng

January 14, 2017

What is DAC?

In electronics, a digital-to-analog converter (DAC, D/A, D2A, or D-to-A) is a system that converts a digital signal into an analog signal. 

Người viết

Nguyễn Đình Quốc Trọng

© 2019 by MN AUDIO. All rights reserved.