top of page
MN logo2-02.png

______________

Blog

bee1f7f0-0db9-4210-bb08-7ac124b9f22d-mar

January 14, 2017

Tâm lý học âm thanh là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu sự liên kết giữa âm sắc và cách con người cảm nhận chúng.

photo_2020-08-04 10.06.43.jpeg

Người viết

Nguyễn Đình Quốc Trọng

vinyl-vs-mp3.jpg

January 14, 2017

Most common mediums of analog audio are vinyl discs and magnetic tapes.

photo_2020-08-04 10.06.43.jpeg

Người viết

Nguyễn Đình Quốc Trọng

photo_2020-04-30 19.46.23.jpeg

January 14, 2017

What is DAC?

In electronics, a digital-to-analog converter (DAC, D/A, D2A, or D-to-A) is a system that converts a digital signal into an analog signal. 

photo_2020-08-04 10.06.43.jpeg

Người viết

Nguyễn Đình Quốc Trọng

bottom of page